آخرین نوشته ها

فقیه باید جامع دو صفت‏ انذار و بشارت باشد

أمیرالمؤمنین علیه السّلام گفت: شخص فقیه، آن فقیهى که تمام مراتب فقاهت را حآئز باشد، کسى است که مردم را از رحمت خداوندى نومید نگرداند، و از وزش نسیم گوارا و دلنشین که از ناحیه عدل و کرم او مى‏وزد، مأیوس مکند، و از مکر و انتقام خدا ایمن ننماید

ادامه نوشته »