خانه / کتاب مثنوی معنوی

کتاب مثنوی معنوی

بخش ۱۴۰ – مثل

آنچنان که گفت مادر بچه را گر خیالی آیدت در شب فرا یا بگورستان و جای سهمگین تو خیالی بینی اسود پر ز کین دل قوی دار و بکن حمله برو او بگرداند ز تو در حال رو گفت کودک آن خیال دیووش گر بدو این گفته باشد مادرش حمله …

ادامه نوشته »